Loading

חובת דמי מזונות להורה קשיש

כשההורים נותנים לילדים כולם שמחים אולם כשהילדים צריכים לתת להורים, מתחילים הקשיים.

סיפור מהחיים. שלוש אחיות, זוג הורים מבוגרים שאינם מסוגלים להתקיים מקצבת ביטוח לאומי. אב המשפחה חולה במחלה חשוכת מרפא ונזקק להשגחה מתמדת בבית או במוסד סיעודי. שתי אחיות מצבן הכלכלי אינו טוב ואילו אחות אחת מצבה איתן.

אז למי שלא יודע, בישראל קיימת חובה של הילדים לדאוג למזונות הוריהם המזדקנים. הורים מבוגרים שאינם מסוגלים לספק את צרכיהם הכלכליים, זכאים על פי חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) לדרוש תמיכה כלכלית מן הילדים שלהם. הזכות לתבוע הינה גם של רשויות המדינה.

חובת תשלום מזונות בני משפחה חלה רק במידה והתקיימו התנאים הקבועים לכך בחוק:
• לבנו / ביתו של הקשיש נשארה הכנסה מספקת לאחר שסיפק את הצרכים הכלכליים של עצמו ומשפחתו.
• בן המשפחה הנזקק לתשלום מזונות אינו יכול לספק את צרכיו ממקור אחר.
• בו המשפחה הנזקק למזונות אינו יכול לקבל מזונות מבן זוגו או הוריו או מעיזבון. כלומר מבן משפחה הקודם בקרבה אליו מילדו.

אז נחזור לשלושת האחיות שלנו. שתיים כאמור מצבן הכלכלי אינו טוב, ואילו השלישית מצבה איתן ונטל התשלום בגין הטיפול הסיעודי של ההורים שלהן מושת עליה. אז מה היא יכולה לעשות? לא הרבה. הנחת המוצא הינה שלהורים אין גם ירושה עתידית כדי להשאיר לבנותיהן ושבגינה יוכלו להתקזז בעתיד על הקדמת הסיוע על ידי אחת האחיות. לו היתה להם דירת מגורים לדוגמא רשומה על שמם, יכלה האחות שתידרש לשלם את הוצאות הטיפול באבא החולה, לחתום לדוגמא עם אחיותיה והוריה על מסמך מחייב, שתהיה בעתיד זכאית לקבל ראשית החזר של ההוצאות שהוציאה לפני חלוקת העיזבון בין שלושתן. לצערה של האחות, במקרה דנן, אין להורים דבר, והיא מודעת לחובה המוטלת עליה.

בנסיבות כאלה, אני ממליצה לדבר על הדברים עם שתי האחיות האחרות ולנסח מסמך בו יקבע שתמורת הסכמתה המידית לשאת בהוצאות הטיפול בהורים ומבלי הצורך להיכנס להליך משפטי של תביעת מזונות, האחיות האחרות מתחייבות להשתתף בסכומים קטנים מידי חודש (הסדר תשלומים) שישולמו החל ממועד עליו יסכימו הצדדים ושיתאפשר להן לשאת בנטל.

השאר תגובה

avatar
  הרשמה לעדכונים על תגובות  
התראה של