Loading

הנחיות למינוי אפוטרופוס בצוואה

הוריו של ילד הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו במהלך היותו קטין, עד גיל 18. להורים נתונה הזכות לגדל את ילדיהם, למעט במקרים חריגים בהם המדינה מחליטה להתערב. השאלה המתעוררת היא חו"ח במקרה בו יש ילדים קטינים וקורה משהו לשני ההורים. ככלל בית המשפט מתערב וממנה אפוטרופוס, לרוב מקרב בני המשפחה.מקרה שהיה, זוג הורים הלכו לעולמם טרם עת בתאונת דרכים ובית המשפט מינה את אחד האחים של האב לאפוטרופוס על הילדים. האחות של האם שנפטרה התנגדה ודרשה לקבל את האפוטרופסות, בין היתר בטענה כי מדובר באח שכבר מעל בכספי המשפחה וקיים חשש שהוא ינהל את הכספים שהותירו ההורים שנפטרו שלא לטובת הילדים ואף ימעל בהם לצרכיו האישיים. באותו מקרה בית המשפט בחן את הטענות והחליט לבסוף, אחרי תקופה ממושכת להעניק את האפוטרופסות לאחות, אולם משך הזמן שעבר "והמלחמות" ביניהם לא תרמו לקשיים האובייקטיביים שגם ככה חוו אותם ילדים שנשארו ללא הוריהם. אז מה עושים?

"מדברים על זה" וכותבים צוואה מפורטת ובה מצוין מיהו האפוטרופוס שההורים מבקשים שבית המשפט ימנה לילדים, חו"ח במקרה פטירה של שני ההורים. רצוי ומומלץ לתמוך את הצוואה במכתב אישי מלווה של ההורים ובו הסבר מדוע הם מבקשים דווקא למנות אפוטרופוס זה ולא אחר מקרב בני המשפחה או בכלל. לדוגמא, כי הם סומכים על אותה אחות, כי היא תדאג לטובת הילדים ועוד. חשוב לפרט ולהסביר ככל שניתן וחשוב עוד יותר לזכור, כי בכל מקרה בית המשפט בודק את טובת הילדים ולכן גם אם רשמתם בצוואה את בקשתכם, בית המשפט עלול לנהוג אחרת, ולכן משמעות רבה גם למכתב האישי הנלווה.

בהזדמנות זאת, חשוב להזכיר כי מומלץ ביותר לשוחח בחייכם עם האפוטרופוס שאתם מבקשים למנות לילדים ולבקש את הסכמתו לכך שאתם תציינו את שמו בצוואה.

השאר תגובה

avatar
  הרשמה לעדכונים על תגובות  
התראה של